Pripremna nastava za malu maturu

Припремна настава за малу матуру

 

Како бисте Ви и Ваше дете спремни дочекали јун и полагање завршног теста, Антони МПБ образовни центар је организовао припремну наставу.

Ученици осмог разреда полагаће завршни тест који се састоји из три дела, а укључује градиво из укупно седам предмета. Антони центар је припремио програм за свих седам предмета, стављајући акценат на рад у мањим групама у прилагођеним условима. Ученици на почетку програма раде бесплатан улазни тест, у циљу одређивања тренутног нивоа знања, и тако се формирају групе које дају најбоље резултате.

Зашто баш ми?

Припремна настава би се одвијала викендом у центру Београда у трајању од 4 школска часа, по два суботом и недељом.

Оно што нас разликује од осталих програма припремне наставе је то што смо ми свесни колико стресан може бити наредни период, избор одговарајуће школе као и притисак који са собом носи овај завршни испит. Због тога, поред сјајног тима искусних предавача, у програм је укључен и рад са педагогом и психологом као вид припреме и ослобађања од евентуалних страхова.

Циљ је да деца буду потпуно припремљена и да остваре најбоље резултате и упишу жељене школе.

Искористите погодност  и упишите своје дете по набољој цени. Цена програма, за све предмете, укључујући и рад са педагогом, је 150€ месечно.

Пред вама су комплетне припреме за пријемни испит у средњу школу, свих 7 предмета: математика, српски језик и предмети за комбиновани тест: физика, хемија, биологија, историја и географија.

А осим тога, поред групне припремне наставе за полагање мале матуре, заинтересованим кандидатима нудимо могућност и да похађају приватне часове из било ког предмета, то јест: српског језика, математике, физике, биологије, хемије, географије и историје.

На припреми свих материјала ангажовани су стручни професори који су учествовали и у изради Стандарда за крај основног образовања, на основу којих се праве питања, односно тестови за пријемни.Према искуствима наших корисника, материјали који су пред вама су више него довољни за квалитетну припрему за пријемни испит.

Пријаве се примају на имејл адресу: mpbarili@gmail.com

Контакт телефон:

+381 11 2432613
+381 60 5000 248
+381 60 50 01 859

У пријави написати: име и презиме полазника, назив школе коју похађа, име и презиме и контакт телефон родитеља или старатеља.
Припремна настава почиње 19. фебруара 2022. године и трајаће до 19. јуна 2022. године. Сваке суботе и недеље, у просторијама Центра, часове ће држати реномирани професори, са искуством у раду на припреми за малу матуру.
Поштујући епидемиолошке мере и безбедност деце и професора, часови ће бити организовани по мањим групама.
На сајту Центра биће детаљне информације, тачна сатница и биографије професора. У питању су еминентни, професионални педагози, у активној служби, који имају драгоцено и дуготрајно искуство у педагошком раду са децом.

STEM-education

Припремна настава за српски језик

Усвајање знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе.
STEM-education

Припремна настава за математику

Математика је формална и егзактна наука која је настала изучавањем фигура и рачунањем бројевима. Иако не постоји општеприхваћена дефиниција математике, под математиком се у ширем смислу подразумева наука о количини (аритметика), структури (алгебра), простору (геометрија) и промени (анализа). Математика се полаже као један од три завршна испита. На нашим часовима припреме ћемо поновити целокупно градиво од петог до осмог разреда основне школе кроз низ задатака и тестова. Пратећи план и програм, прећи ћемо тематске групе задатака почев од најлакших до оних најсложенијих. На крају сваког циклуса ћете имати провере знања како бисмо на време утврдили да је градиво усвојено.
STEM-education

Припремна настава за осмаке за биологију

Учећи биологију у општем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија. Бавећи се биологијом развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање за биолошке феномене
STEM-education

Припремна настава за осмаке за физику

Физика је једна од најстаријих наука о природи. Незаобилазна је у нашем
свакодневном животу, нарочито у доба развоја савремене технологије и
индустрије. У основним школама се учи од шестог разреда и полаже се у склопу
комбинованог теста, заједно са још четири предмета. На нашим часовима ћете
отклонити све нејасноће и ближе се упознати са овом науком, како кроз теорију
тако и кроз задатке и практичне примере. На крају сваког циклуса ћете имати
провере знања како бисмо на време утврдили да је градиво усвојено.
STEM-education

Припремна настава за осмаке за хемију

Учењем хемије ученик развија разумевање за повезаност структуре супстанце са њеним својствима и практичном применом. Тиме развија научну писменост као основу за: (а) праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са заштитом животне средине, иницијативу и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација у вези с различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), њиховим утицајем на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег образовања сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у састав производа.
STEM-education

Припремна настава за осмаке за географију

Учењем наставног предмета Географија ученик је оспособљен да користи практичне вештине (оријентација у простору, практично коришћење и познавање географске карте, географских модела, савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте (компас, термометар, кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сналажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности.
STEM-education

Припремна настава за осмаке за историју

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање савременог света, његових историјских корена и актуелних цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена и оспособљава га да кроз удруживање и сарадњу допринесе да се адекватно одговори на савремене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз наставу историје омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћује и лични идентитет. Посебан акценат је стављен на разумевање историјских и савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које подразумевају поштовање људских права, развијање интеркултуралног дијалога и сарадње, односа према разноврсној културно-историјској баштини, толерантног односа према другачијим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да искаже и проактиван однос у разумевању постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском димензијом и допринесе њиховом превазилажењу.

Ценовник

Српски језик Математика Комбиновани тест Укупно
Цена 150 EUR 150 EUR 300 EUR 600 EUR
Фонд часова 32 часа (16 двочаса) укупно 96 часова
Припрема траје 4 месеца (од 19.02.2022. до 19.06.2022.)
Минимални број полазника 3 полазника